Sistemi i M&V është një aplikacion online i cili mbështet MBZHR për të monitoruar dhe ndjekur progresin e operimit dhe menaxhimit të sistemeve ujitëse dhe kulluese në të gjithë vendin. Ai është gjithashtu një mjet i rëndësishëm për bashkitë për të vlerësuar progresin e tyre në aktivitetet lidhur me ujitjen dhe kullimin.
Sistemi i M&V përmban funksione të tilla si:
  • Ndjekja e cilësisë dhe mbulimit të ofrimit të shërbimeve të ujitjes, dhe nëse është efikas, gjithëpërfshirës, transparent, i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm;
  • Mbështetja e vendimmarrjes dhe menaxhimit e bazuar në evidenca;
  • Identifikimi i problematikave të sistemeve të U&K për t’i korrigjuar në kohë;
  • Mbështetja e planifikimit dhe zbatimit të aktiviteteve të U&K;
  • Sigurimi i fakteve dhe evidencave për të mbështetur buxhetimin dhe hartimin e politikave, etj.
Sistemi i M&V fokusohet në shërbimet dhe performancën e U&K për mbledhjen e të dhënave të ujitjes, të dhënave financiare dhe gjenerimin e informacionit periodik. Ai ofron fleksibilitet për t'iu përgjigjur nevojës së bashkive dhe MBZHR-së për ndryshim të informacionit të përfshirë në sistem, gjatë përshtatjes me risitë në ofrimin e shërbimeve të U&K.
Indikatorët e M&V
Indikatorët janë shtyllat e sistemit të M&V. Ato vlerësohen duke përdorur kritere INTELIGJENTE:
  • Specifike: Masin aktivitetet dhe atributet e U&K që janë të rëndësishme për menaxhimin e shërbimeve të U&K (çfarë, ku dhe si).
  • Të matshëm: Mundësojnë matjen, përpunimin dhe analizimin e rezultateve.
  • Të arritshëm: Kanë kosto të arsyeshme dhe brenda kapaciteteve bashkiake për mbledhjen e të dhënave.
  • Relevantë: Adresojnë kërkesat/nevojat për informacion të Ministrisë dhe Bashkive lidhur me menaxhimin e ujitjes dhe kullimit.
  • Të kufizuar në kohë: Janë te kufizuar ne afate për matjen dhe raportimin e treguesve te monitorimit.